გაზიარება
UNM UNM
ნინო კვიტაიშვილი

ნინო კვიტაიშვილი

ენმ ქალთა ორგანიზაციის საბოჭოს მდივანი

ენმ პოლიტიკური საბჭოს წევრი

დაიბადა: 1974 წლის 26 ივლისს. 

1980-1991 წწ - ქ. თბილისის 123-ე საშუალო სკოლა.

პროფესია-ისტორიკოსი.

1994 2007 წწ. - ქ. თბილისის 123-ე საჯარო სკოლა, ისტორიის მასწავლებელი;

2007-2014 წწ - ქ. თბილისის 123-ე საჯარო სკოლის დირექტორი;

2009 – 2014 წწ.- არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის პროგრამა, ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი (ამასთანავე, პროგრამის განმახორციელებელი სკოლის დირექტორი);

2012-2014 წწ. - იყო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადამისამართების ექსპერტთა საბჭოს წევრი;

2013 – 2014 წწ. სასკოლო პრევენციული პროგრამების კომპონენტისპროექტ ჰარმონიის ფილიალის საქართველოში (PH international) - საზოგადოებრივი ჩართულობისა და თანამშრობლობის პროგრამა სამართლებრივი განათლებისათვის ექსპერტი/მწვრთნელი;

2013 - 2014 წწ. სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთაპროფესიული განვითარების კონსულტანტი;

2013 - 2014  წწ. სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერი სამოქალაქო განათლებაში.2012  წელს, "აშშ პროგრამების მონაწილეთა ჩართულობის ინოვაციური ფონდისააიპ " სამოქალაქო ცნობიერებისგანვითარების ცენტრის" ექსპერტი/მწვრთნელი;

2014-2015 წწ. - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

2015-2016 წწ. - შპს „თანამედროვე განათლების აკადემია, დირექტორი;

2016 წ. - შპს „თანამედროვე განათლების აკადემია, კონსულტანტი;

2015 წლიდან დღემდე - შპს „ინტერმედიაპლუსი“, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.

ნინო კვიტაიშვილი არის სხვადასხვა წლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფირებული, VII, VIII, IX, X და XII  კლასების ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების სასკოლო სახელმძღვანელოების თანაავტორი.

მოპოვებული აქვს სამოქალაქო განათლების მასწავლებლისა და საჯარო სკოლის დირექტორის  სერტიფიკატები.

სხვადასხვა წლებში მოიპოვა სკოლის ეფექტური მართვის (USAID -ის განათლების მართვის პროექტი), სკოლის ფინანსურიმართვის (ადამიანის უფლებათა საგანმანათლებლო ცენტრი), ფინანსების ეფექტური მართვის (საქართველოს სტრატეგიულიკვლევებისა და განვითარების ცენტრი), ორგანიზაციის მართვის საფუძვლები და მენეჯერის უნარ-ჩვევების (საქართველოსპედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი), არასრულწლოვან მსჯავრდებულთარეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის საშუალება (წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საქართველოსცენტრი), არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა განათლებისა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის საკითხების (საქართველოსსტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი) სერტიფიკატები.