გაზიარება
UNM UNM
ჩვენ შესახებ

საერთაშორისო სტანდარტები

  • გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi9.pdf

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

  • ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ გაეროს კონვენციის ზოგადი პროტოკოლი

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx