გაზიარება
UNM UNM
ჩვენ შესახებ

საქართველოს კანონმდებლობა

  • საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624

  • საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2339687

  • ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422

  • ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26152

  • საქართველოს შრომის კოდექსი

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567